ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มี.ค. 59 วันสำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล