ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)  จัดตั้งขึ้นโดยราษฎรร่วมมือกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2491 ในที่ดินของนายชู  ทองมา  ต่อมาอาคารเรียนทรุดโทรมมากถูกพายุพัดพังต้องย้ายนักเรียนไปเรียนที่วัดบึงบวรสถิตย์

          ต่อมาราษฎรหมู่ที่3 ตำบลบ้านบึง(หนองปลาไหล) ประกอบด้วยพ่อค้า ประชาชน ร่วมกันบริจาคเงิน 47,500 บาท กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณ 10,000 บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ป1ข.พื้นเตี้ยหลังคามุงสังกะสี ในที่ดินของนายฮุด  แซ่ลี้  แต่ยังขาดบันได ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง   ท่านพระครูปรีชานุศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์  รับเป็นผู้อุปการะจัดหางบประมาณสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ

          ปี พ.ศ.2514  สภาจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติเงินงบประมาณ 60,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป1ข.พื้นเตี้ย 1 หลัง 4 ห้องเรียน แทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ทรุดโทรมมาก (อาคาร1 ในปัจจุบัน)

          ปี พ.ศ.2518  สภาจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติเงินงบประมาณ 320,000 บาทสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ข.ใต้ถุนสูง 1 หลัง  4 ห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ห้องเรียนไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน(อาคาร2 ในปัจจุบัน)

          ปีพ.ศ.2527  ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรเงินพัฒนาชนบทและชุมชน 40,000 บาท ต่อเติมอาคาร2 ชั้นล่าง 1 ห้องเรียน เพื่อจัดทำห้องสมุดโรงเรียน

          ปีพ.ศ.2531  นางน้อง และนางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ บริจาคเงิน 25,000 บาท ต่อเติมอาคาร2  ชั้นล่าง 1 ห้องเรียน เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก

          ปีพ.ศ.2539  ต่อเติมอาคาร2 ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน 2 ห้องน้ำ  จากรายได้งานเกษียณอายุราชการคุณครูนงเยาว์  สุทธิจิตต์โต  28,000 บาท  คุณดนัย  อิฐงาม  15,000 บาท
คุณพยอม  ทวีโชคสิริกุล 15,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  58,000 บาท

          เดือนตุลาคม 2547 กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน โดยการนำของคุณมาโนช วงษ์เจริญสิน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน  1 หลัง 8 ห้องเรียน
มูลค่า 2,500,000 บาทเศษ

          วันที่ 5 มกราคม 2550 นางนฤมล   พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นจิต ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

          เดือนตุลาคม 2550 โดยการประสานของ นางนฤมล  พอดี และชุมชนบ้านหนองปลาไหล ร่วมจัดสรรงบประมาณจากโครงการอยู่ดี มีสุข ของกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างส้วม จำนวน 4 ห้อง   มูลค่า 90,000 บาท

           เดือนพฤศจิกายน  2551 นางนฤมล  พอดี ได้ประสานขอบริจาคเงินสร้างเสาธงจาก นายสมคิด  ศิรนานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึงและเจ้าของโรงงาน

เอ็มซีซี อินดัสเทียล จำกัด บริจาคสร้างเสาธง มูลค่า 80,000  บาท

           เดือนธันวาคม  2551 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมจัดหาเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียน มูลค่า 180,000   บาท  และปรับปรุงหอพระ – ศาลาหน้าโรงเรียน มูลค่า 45,000  บาท

           เดือนมิถุนายน  2552  ได้รับงบประมาณแปรญัญติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์  จำนวน 220,000  บาท ในการสร้างส้วมแบบ สปช 604/45

จำนวน 1 หลัง

           เดือนมิถุนายน  2553  ได้รับงบประมาณแปรญัญติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์  จำนวน 250,000  บาท ในการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทาสี

อาคารเรียน ป1ข

           เดือนกรกฎาคม 2553 ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน  350,000  บาท ในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 14  เครื่อง