วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

                    ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป้นไทย โดยครูมืออาชีพ
                อัตลักษณ์  
                    อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

    ในการกำหนดวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  จะมีการศึกษาสภาพความต้องการของชุมชน 
ผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคต่างๆ   จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสม

ปรัชญาการศึกษา       
               “ คุณธมฺม  สิกขํ  วุฑิ   เนติ”  “  คุณธรรมและการศึกษาพาสู่ความเจริญ ”