พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

  พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัย

พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

พัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยวิธีอันหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น  และมีความภูมิใจในความเป็นไทย

ส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆในท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 

                  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้