ภาพกิจกรรม
ประเมินความคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 12 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) รับการประเมินความคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2) จากคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีนายคมน์บูรณ์  ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้ดำเนินอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนและชนบท ตามกฏ กติกา ให้สามารถขยายผลกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (สุภาภรณ์...ภาพ/ชาญณรงค์...ข่าว)
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,15:55   อ่าน 140 ครั้ง