กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา สิริวัฒนาศาสาตร์
ครู คศ.3

นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศ
ครู คศ.2

นางสาวชนาภัทร นันทะบุตร
ครู คศ.1