กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัตรา สิริวัฒนาศาสาตร์
ครู คศ.3

นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวชนาภัทร นันทะบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0