กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาภรณ์ สีงามขำ

นายชานนท์ บุญเปลี่ยน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0