กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์
ครูผู้ช่วย