คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ เหล่าพูลกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรรโลง ผ่องใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ศิริปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ คงงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ล้อมดวงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฐกร สงวนดีกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐชยา สิงห์โตทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล พอดี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ