คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชณิณญา พูลงาม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรเงิน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศธร มีนาคะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ฟุ้ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายประเสริฐ ภางาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวรา แวงไธสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรมย์ธีรา นามจำปา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานปกครอง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแก้วตา สำราญใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา ศรีสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุวัฒน์ จินต์โต
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิมล บุญทัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญานิศ ทิมเทศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐดากานต์ ทองคำสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบูนลี เรียม
ตำแหน่ง : ตัวแทน ป.1
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา ธรรมราช
ตำแหน่ง : ตัวแทน ป.2
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรกันต์ ศิริบุตร
ตำแหน่ง : ตัวแทน ป.3
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรเมศ สนแย้ม
ตำแหน่ง : ตัวแทน ป.4
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศกนก เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : ตัวแทน ป.5
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัมรินทร์ คงหอม
ตำแหน่ง : ตัวแทน ป.6
ระดับชั้น : ป.6